تمرین پارکور

پارکور یک روش گسترش دامنه حرکتی است. چکیده مطلب در این دو جمله خلاصه می شود: هنرجویان می بایست یک سری حرکات و فنون را بیاموزند و سپس مهارت استفاده کاربردی از آنها را تمرین کنند.

پارکور چیست؟

پارکور از زمانی که انسان نیاز به شکار کردن و شکار نشدن داشته، وجود داشته است. انسانها به طور طبیعی گسترهای قابل توجه از حرکات و حالات ممکن را برای گذشتن از موانع به وجود میآورد.