دنیل ایلاباکا
یکی از موسسان فدراسیون جهانی پارکور و ابدا کننده آیتم فلو (flw) به معای روان بودن، در فلسفه پارکور می باشد. لازم به ذکر است فلو یکی از 4 آیتم اصلی قضاوت داوران در مسابقات جهانی پارکور می باشد.
در حال حاضر او توانسته است با اسکیت اگرسیو حرکات پارکور و فیری رانینگ را با هم تلفیق کند.