گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط:احمد جوادی
باشگاه پاس قوامین