گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط: احمد جوادی
باشگاه پاس قوامین