گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط:امیرعلی نامور
شهرک اکباتان-تهران