گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط: محمدعلی جهانگیری
باشگاه پاس قوامین