گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط احمد جوادی
شهرک آتی ساز – تهران