گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط استاد نادر عسگری
باشگاه افروز – اکباتان – تهران